Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)

Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou poses for paparazzi cameras outside the Diesel Fashion Show in Milan, 09/21/2022.

Instagram: https://www.instagram.com/staskaranikolaou/

Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)

Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)Anastasia Karanikolaou Turns Heads at the Diesel Fashion Show in Milan (21 Photos)

You may also like...